Bình luận về tội bắt cóc con tin

Chia sẻ nếu thấy nội dung này hữu ích

Tội bắt cóc con tin theo quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Điều 301. Tội bắt cóc con tin

1Người nào bắt, giữ hoặc giam người khác làm con tin nhằm cưỡng ép một quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc như một điều kiện để thả con tin, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 113 và Điều 299 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 04 năm.*

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:*

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụquyền hạn;

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người đủ 70 tuổi trở lên;

d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.*

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm.*

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Bình luận

1. Tội bắt cóc con tin xâm phạm vào an toàn công cộngtrật tự công cộng, xâm phạm vào quyền bất khả xâm phạm về tinh mạng, tự do thân thể, sức khỏe của công dân, xâm phạm vào tài sản  của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

* Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm vào an toàn công cộng, trật tự công cộng, xâm phạm vào quyền bất khả xâm phạm về tinh mạng, tự do thân thể, sức khỏe của công dân, xâm phạm vào tài sản  của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

* Mặt khách quan của tội phạm

Tội bắt cóc con tin được thể hiện bởi các hành vi  bắt giữ, giam người khác làm con tin và đe dọa giết, làm bị thương hoặc tiếp tục giam, giữ người đó nhằm cưỡng ép một  quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc như một điều kiện để thả con tin.

* Mặt chủ  quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

* Chủ thể của tội phạm

Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định. 

(Nội dung được trích dẫn từ: Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015(sửa đổi bổ sung năm 2017) do TS. TRẦN VĂN BIÊN và TS. ĐINH THẾ HƯNG (đồng chủ biên) Trang 476, 477)