Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính theo quy định của Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015.

Chia sẻ nếu thấy nội dung này hữu ích

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính theo quy định của Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015

Điều 139. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

(Tương ứng với điều 109. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính BLHS 1999).

  1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc  phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
  3. a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
  4. b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.
  5. Phạm tội đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.
  6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Bình luận:

Điều luật quy định hai tội danh gồm:

– Tội cố ý gây thương tích cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

– Tội vô ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi pham quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

  1. Khái niệm

Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được hiểu là hành vi thực hiện các quy tắc nghề nghệp hoặc quy tắc hành chính vì cẩu thả hoặc vì quá tự tin gây hậu quả làm người khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khỏe.

  1. Các yếu tố cấu thành tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

2.1.Mặt khách quan.

Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau:

a, Về hành vi. Có hành vi vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc vi phạm các quy tắc hành chính dẫn đến gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (xem giải thích tương tự ở tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc vi phạm các quy tắc hành chính và tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác).

b, Về hậu quả. Hành vi nêu trên đã gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

2.2. Khách thể

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến sức khỏe của người khác.

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội đã thực hiện tội phạm này với lỗi vô ý (vì cẩu thả hoặc vì quá tự tin).

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội này là chủ thể đặc biệt, đó là những người được giao thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, người được giao thực hiện các nhiệm vụ trong quản lý điều hành cơ quan, tổ chức (có hoặc không có chức vụ, quyền hạn).

  1. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội này được chia thành 03 khung, cụ thể như sau:

a, Khung một (khoản 1).

Có mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

b, Khung 2 (khoản 2)

Có mức phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

c, Khung 3 (khoản 3)

Có mức phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

  1. Hình phạt bổ sung.

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

( Nội dung được trích dẫn từ Bình luận khoa học phần các tội phạm Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) trang 53,54,55 của Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp).