Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm theo Bộ luật hình sự 2015

Chia sẻ nếu thấy nội dung này hữu ích

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm được quy định tại Điều 147 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Điều 147. Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội có tổ chức;

b) Phạm tội 2 lần trở lên;

c) Đối với 2 người trở lên;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Có mục đích thương mại;

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

d) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

đ) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Bình luận

  1. Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm tại Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 là một tội phạm mới được quy định. Điều luật này nhằm bảo vệ hai khách thể đặc biệt quan trọng của Bộ luật hình sự. Thứ nhất là sự phát triển bình thường và quyền của trẻ em. Thứ hai là hành vi có tính chất dâm ô, đồi trụy.Người dưới 16 tuổi được xác định là trẻ em, lứa tuổi mà thể chất tinh thần đang trong quá trình phát triển và chưa ổn định.

Khiêu dâm là việc kích thích sự ham muốn về xác thịt.

  1. Dấu hiệu pháp lý của tội phạm
  • Chủ thể của tội phạm:

Chủ thể thực hiện tội phạm đối với tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm dâm được quy định rất rõ tại Khoản 1  Điều 147 Bộ luật hình sự năm 2015: “Người nào đủ 18 tuổi trở lên”. Ở đây điều luật đã thiết kế một cách rất rõ ràng, người thực hiện hành vi phạm tội này phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sư và không phụ thuộc vào giới tính là nam hay nữ. Người từ đủ 18 tuổi trở lên, theo quy định của pháp luật dân sự là người đã có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự và đặc biệt đối tượng bị hành vi sử dụng người vào mục đích khiêu dâm mà điều luật quy định phải là người dưới 16 tuổi. Điều này cho thấy luôn có sự chênh lệch về độ tuổi giữa người thực hiện hành vi và nạn nhân của hành viphajm tội mà thực tế ghi nhận đó là ngưỡng của người chưa thành niên và đã thành niên.

  • Khách thể của tội phạm

Đây là một điều luật mới và khách thể của tội phạm này là việc sử dụng người dưới 16 tuổi vào các hành vi có tính khiêu dâm, đồi trụy làm ảnh hưởng đến sự phát triển của người dưới 16 tuổi và cổ xúy cho những hành vi khiêu dâm, đôi trụy làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và văn hóa dân tộc. Cần lưu ý đây là tội phạm được xếp vào nhóm các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm con người. Hành vi xâm hại đến sự phát triển bình thường của người dưới 16 tuổi thông qua việc sử dụng họ vào các hoạt động khiêu dâm không trực tiếp xâm phạm danh dự, nhân phẩm và thậm chí cả sức khỏe của nạn nhân.

  • Mặt chủ quan của tội phạm:

Mặt chủ quan thể hiện lỗi của người thực hiện hành vi phạm tội. Đối với tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm thì lỗi ở đây là lỗi cố ý. Tức là người phạm tội nhận thức được hành vi và mong muốn thực hiện hành vi (cố ý trực tiếp) hoặc là người phạm tội nhận thức được hậu quả của hành vi nhưng vẫn thực hành vi và để mặc hậu quả xảy ra. Vấn đề cơ bản trong mặt chủ quan của tội phạm là chứng minh được người thực hiện tội phạm biết rõ việc sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, như vậy là đã cấu thành tội phạm.

  • Mặt khách quan của tội phạm:

Đây là một hành vi mới được bộ luật hình sự 2015 hình sự hóa. Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mực đích khiêu dâm là hành vi đưa, sắp xếp, tổ chức và dùng người dưới 16 tuổi để thực hiện các hoạt động khiêu dâm. Khiêu dâm hiện nay chưa được hướng dãn cụ thể bởi chưa có nghị quyết hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TANDTC nhưng dựa trên góc độ xã hội, đây có thể hiểu là việc dùng các động tác, cử chỉ, hành động cơ thể, lời nói khêu gợi, kích dục trên cơ thể người. Sử dụng người dưới 16 tuổi thực hiện hành vi khiêu dâm tức là thực hiện hành vi như vậy.

Điều luật này không quy định về hậu quả. Người nào sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm không bắt buộc phải gây ra hậu quả tác động vào sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người dưới 16 tuổi hoặc người quan sát hành động khiêu dâm đó. Hậu quả ở đây là tác động vào sự phát triển bình thường của nạn nhân thông qua việc thực hiện các hành động nhằm mục đích khiêu dâm do sự yêu cầu, sử dụng của người thực hiện tội phạm.

  1. Về khung hình phạt

Người thực hiện tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm sẽ phải chịu hình phạt tù từ 06 tháng 03 năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 147 Bộ luật hình sự năm 2015. Đây là yêu cầu cơ bản của tội phạm này. Ngoài ra nếu xác định người phạm tội có tình tiết định khung tăng nặng: Phạm tội có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; đối với 2 người trở lên; có mục đích thương mại; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45% hoặc tái phạm nguy hiểm thì có thể bị phạt từ 03 đến 07 năm.

Phạm tội thuộc các trường hợp: gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên hoặc làm nạn nhân tự sát thì bị phạt tù 07 đến 12 năm.

(Nội dung được trích dẫn tại trang 177,178 ” Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 của TS. Trần Văn Biên và TS. Đinh Thế Hưng)