Bình luận về tội môi giới mại dâm

Chia sẻ nếu thấy nội dung này hữu ích

Tội mô giới mại dâm được quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tương ứng với Điều…. BLHS 1999. 

Điều 328. Tội môi giới mại dâm

1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu li bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

 

Bình luận

1.Khái niệm

Môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

2. Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

* Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm vào trật tự an toàn công cộng, làm ảnh hưởng tới thuẩn phong mỹ tục của dân tộc, nền văn hóa xã hội chủ nghĩa.

*Mặt khách quan của tội phạm

– Tội phạm thể hiện ở hành vi làm trung gian dụ dỗ, dấn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

+ Hành vi dụ dỗ mại dâm: bằng lời nói hoặc các thủ đoạn để rủ rê, lôi kéo, kích động người khác mua dâm, bán dâm.

+Hành vi dẫn dắt người mại dâm: là làm trung gian giữa người mua dâm và người bán dâm  như thỏa thuận giá cả, thời gian, địa điểm để đưa đón, bố trí cho người mua, bán dâm gặp nhau.

– Thực tiễn trong công tác đấu tranh chống tội phạm cho thấy hành vi môi giới mại dâm được thực hiện rất đa dạng, trực tiếp hoặc thông qua trung gian để dụ dỗ, dẫn dắt mại dâm, bọn tội phạm còn sử dụng các thủ đoạn tinh vi hơn như  dùng máy nhắn tin, điện thoại di động… để hoạt động tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng; người có hành vi môi giới mại dâm cũng có thể đồng thời đứng ra tổ chức, chứa chấp mại dâm, nhưng cũng có thể chỉ làm công việc môi giới dẫn dắt cho người mại dâm, bán dâm gặp gỡ thỏa thuận, tùy từng trường hợp cụ thể họ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo nguyên tắc phạm nhiều tôi.

Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện những hành vi nêu trên.

* Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý, động cơ, mục đích là vụ lợi hoặc động cơ mực đích khác, nhưng không phải là dấu hiệu bắt buộc

* Chủ  thể của tội phạm

Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.

* Hình phạt:

– Khoản 1: Phạt từ 06 tháng đến 03 năm

Khoản 2: Phạt từ 03 năm đến 07 năm nếu có thêm một trong các tình tiết tăng nặng sau đấy:

+ Đối với người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

+ Có tổ chức;

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Dối với 02 người trở lên;

+ Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đông đến dười 500.000.000 đồng

+ Tái phạm nguy hiểm

– Khoản 3: Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu có thêm một trong các tình tiết tăng nặng sau đây.

+ Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuôi;

+ Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên

–  Khoản 4: Người pham tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

(Nội dung được trích dẫn từ Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 – TS. Trần Văn Biên – TS. Đinh Thế Hưng, trang 515- 516)