Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy

Chia sẻ nếu thấy nội dung này hữu ích

Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy được quy định tại Điều 276 Bộ luật hình sự 2015, tương ứng với Điều 215. Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy BLHS 1999.

 

Điều 276. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy

1. Người nào giao cho người không có bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phươntiện giao thông đường thủy gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Bình luận

1. Khái niệm

Giao cho người không đủ điều kiện điểu khiển các phương tiện giao thông đường thủy, được hiểu là hành vi (không phải của người có thẩm quyền điều động, người điều khiển phương tiện) giao cho người không có bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ còn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của luật giao thông đường thủy.

2. Các yếu tố cấu thành tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy

2.1. Mặt khách quan

– Mặt khách quan của tội phạm này có các dấu hiệu sau:

a) Về hành vi.

– Có hành vi (của người không có thẩm quyền điều động người điều khiển phương tiện) giao cho người – không có bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ còn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của luật giao thông đường thủy. Được thể hiện qua việc giao cho người là đối tượng nêu trên điều khiển phương tiện giao thông đường thủy (xà lan, tàu, ghe…).

Lưu ý: Hành vi trên được thể hiện qua việc người chuyển giao đã giao phương tiện cho người không có bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ còn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của luật điều khiển…

b) Dấu hiệu khác: Có một trong các dấu hiệu sau đây:

– Làm chết người

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%.

– Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng

– Hoặc đã bị xử lí kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm,

2.2. Khách thể

Hành vi nêu tên xâm phạm đến quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thuy. Ngoài ra còn xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của con người.

2.3. Mặt khách quan

– Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

2.4 Chủ thể

– Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sư.

3. Về hình phạt.

– Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành 05 khung, cụ thể như sau:

a) Khung một (Khoản 1).

– Có mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

b) Khung hai (Khoản 2).

– Có mức phạt từ 03 năm đến 10 năm.

c) Khung ba (Khoản 3).

–  Có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

4. Hình phạt bổ sung

– Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tùy từng trường  hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

(Nội dung được trích dẫn từ Bình luận khoa học phần các tội phạm Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 của Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp, từ trang 366 – 369).