Tội chứa mại dâm

Chia sẻ nếu thấy nội dung này hữu ích

Chứa mại dâm, được hiểu là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm được quy định tại Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015 tương ứng với Điều 254 tội chứa mại dâm BLHS 1999 

Điều 327. Tội chứa mại dâm

1. Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Cưỡng bức mại dâm;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Chứa mại dâm 04 người trở lên;

đ) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

c) Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 

Bình luận

1. Khái niệm

– Chứa mại dâm, được hiểu là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

2. Các yếu tố cấu thành tội chứa mại dâm

2.1. Mặt khách quan

– Mặt khách quan của tội này có dấu hiệu sau:

Có hành vi chứa mại dâm. Được hiểu là có một trong các hành vi gồm sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

– Mua dâm, được hiểu là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

– Bán dâm, là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

– Mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm.

Lưu ý: Địa điểm có thể là nhà ở, nơi kinh doanh… được sử dụng vào mục đích mại dâm.

– Phương tiện có thể là xe, tàu.. được sử dụng vào mục đích mại dâm.

2.2. Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến trật tự công cộng, đồng thời xâm phạm đến thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2.3. Mặt chủ quan

– Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

2.4. Chủ thể

– Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt

– Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành 04 khung, cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1).

– Có mức phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

b) Khung hai (khoản 2).

– Có mức phạt từ 05 năm đến 10 năm.

c) Khung ba (khoản 3).

– Có mức phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

d) Khung bốn (khoản 4).

– Có mức phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

4. Hình phạt bổ sung

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tuỳ từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

(Nội dung được trích dẫn từ Bình luận khoa học phần các tội phạm Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 của Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp, từ trang 479 – 481)