Thi Lý Thuyết Bằng A2 Trực Tuyến

0%

Khái niệm "đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng? Đường bộ gồm:

Điều tra viên

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

“Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông” gồm những đối tượng nào?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!